top of page

PAGRINDINĖ
MOKYKLA

Mūsų pagrindinės mokyklos tikslas – kad įkvepiančioje, palaikančioje, iššūkių nestokojančioje aplinkoje mokiniai turėtų galimybę patirti: kokybišką mokymąsi; nuoširdaus, pagarba ir pasitikėjimu grįsto žmogiško ryšio jėgą; savo unikalumą ir atsakomybę už akademinį tobulėjimą.

Demokratinėje mokykloje mokomės pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintas Bendrąsias ugdymo programas. Siekiame, kad mokinio akademiniai rezultatai būtų ne tik tėvus džiuginantys, bet ir jį patį, o visų svarbiausia - kad įgytos žinios taptų realiai gyvenime pritaikomomis kompetencijomis.

Mūsų partneriai, iš kurių semiamės dešimtmečius skaičiuojančios gerosios ugdymo patirties, Didžiojoje Britanijoje veikiančios Park School ir Sands School. 

Saugi erdvė paauglystei

Pagrindinė ugdymo pakopa – vienas jautriausių etapų žmogaus raidoje. Demokratinėje mokykloje dirba motyvuoti ir profesionalūs mokytojai, kurie supranta ir priima paauglišką energiją bei padeda išgyventi kylančius iššūkius ir užtikrinti saugią aplinką jų santykio su savimi, kitu bei aplinka formavimuisi. Ypatingai daug dėmesio skiriama pasitikėjimu grįstu ryšio kūrimui ir socioemociniams gebėjimams, kurie yra būtini siekiant sukurti tinkamiausias mokymosi sąlygas ir galimybes kiekvienam siekti savo aukščiausių akademinių rezultatų.

Mokymasis

Pagrindinėje pakopoje mokymasis vyksta trijose grupėse - G1 (5kl.), G2 (6kl.), G3 (7-8 kl.) – kurioms mokiniai priskiriami atsižvelgiant į jų amžių ir mokymosi istoriją. Šios grupės nedidelės, nuo 10 iki 16 mokinių – tai suteikia galimybę mokytojams gerai pažinti vaikus ir maksimaliai atliepti jų mokymosi poreikius.

 

Nors didžiąja dalimi mokymasis vyksta įprastu pamokų ir tvarkaraščio formatu, bet atsižvelgiant į skirtingą mokinių mokymosi stilių ir savarankiškumo lygį, DM siūlo galimybę savo mokymąsi konstruoti autentiškai, savivaldžiai. Dėl individualių pasirinkimų, kiekvieno mokinio tvarkaraštis gali atspindėti unikalius akademinius, socioemocinius poreikius, ir skirtis nuo kitų. Balansą tarp pasirinkimų padeda išlaikyti mentorystė – kiekvienas mokinys turi asmeninį mentorių (mokytoją), padedantį susidėlioti mokymosi programą, išsikelti mokymosi tikslus ir jų siekti.

 

Du kartus per metus (atskirais atvejais ir dažniau) vyksta trišaliai pokalbiai tarp mokinio, jo tėvų ir mentoriaus-mokytojo, kuriuose ne tik aptariama pažanga, bet ir priimami bendri susitarimai liečiantys mokinio tobulėjimo kelionę Demokratinėje mokykloje.

Tvarkaraštis

Tvarkaraštyje apsijungia įprastos dalykinės pamokos, socioemocinių įgūdžių formavimo veiklos, praktinė demokratija, savarankiško darbo laikas bei atviros erdvės mokinių saviraiškai ir asmeniniams mokymosi poreikiams realizuoti.

 

Ugdymo procesas prasideda 8.45 val., baigiasi 15.30 val. Dalykinės pamokos išdėstytos trimis ilgesnio mokymosi blokais (nuo 45 iki 90 min) – tai suteikia galimybę panirti į temas, atveria galimybes dalykinei integracijai bei įvairesniems mokymo formatams. Dalis ugdymo proceso organizuojama miesto erdvėse, reguliariai įtraukiami išorės lektoriai, taip išplečiant ugdymą bei suteikiant jam gylio ir pločio.

 

Kiekviena amžiaus grupė turi atskirą laiką grupės dinamikos poreikiams atliepti, o savaitė prasideda ir baigiasi mišria grupine mentoryste, kurios tikslas – tvarkaraščio aktualijų aptarimas, socioemocinių kompetencijų bei mokinių tarpusavio ryšių ir bendruomeniškumo stiprinimas. Kiekvieną savaitę užbaigia atviros erdvės veiklos, kurių metu mokiniai turi galimybę rinktis vieną iš mokytojų siūlomų veiklų arba inicijuoti savas.

 

Nors įprastai laikomasi tvarkaraščio ritmo, kartais leidžiame sau nukrypti nuo rutinos ir reaguoti į dienos energiją – ilgiau nei įprasta užtrukti pokalbiuose itin svarbia tema ir pan. Tikime, kad būtent tai ir paverčia DM unikalia mokymosi erdve, kuri geriausiai atliepia šio amžiaus tarpsnio vaikų poreikius ir įkvepia juos siekti aukštesnių akademinių tikslų.

Vertinimas ir įsivertinimas

Ugdymas DM organizuojamas 5 ugdymosi etapais. Kiekvieno etapo pradžioje mokytojai su mokiniais aptaria dalykų temas, uždavinius, sėkmės kriterijus. Etapo eigoje reguliariai reflektuojamos žinios ir gebėjimai, įsivardinami kylantys iššūkiai, keliami tolimesni asmeniniai mokymosi tikslai. Etapo pabaigoje vyksta suminis vertinimas procentais (nuo 1 iki 100%) ir kiekybinis įsivertinimas – 5 lygiais. 

Du kartus per metus (sausį ir birželį) su tėvais ir vaikais vyksta trišaliai pokalbiai: detaliai aptariama individuali mokymosi kelionė, apžvelgiamos dalykinės bei bendrosios kompetencijos, motyvacija, bendruomeniškumas bei įsitraukimas demokratiniuose procesuose.

Kasdienė demokratija

Kassavaitiniuose Mokyklos susirinkimuose mokiniai ir čia dirbantys suaugusieji drauge sprendžia kasdienius gyvenimo klausimus, kiekvienas susirinkimo dalyvis turi teisę išsakyti savo nuomonę, o sprendimai priimami laikantis principo „vienas žmogus – vienas balsas”. Išimtis – mokyklos filosofiją, turtą, personalą, vaikų sveikatą ir saugumą ginančios taisyklės, jos suaugusiųjų priimamos vienašališkai, stengiantis maksimaliai mokiniams atskleisti priimto sprendimo priežastis. Visa tai suteikia stiprų atsakomybės ir priklausymo jausmą, padedantį spręsti įvairius kasdienybėje kylančius iššūkius, padeda ugdyti sąmoningumą ir viešą kalbėjimą.

 

Siekiame, kad kiekvienas mokinys aiškia suprastų, kaip veikia demokratiniai procesai, gautų reikiamą pagalbą ir padrąsinimą juose dalyvauti kaip pilnavertis bendruomenės narys. Dalyvavimas įvairiose su mokyklos gyvenimu susijusiose diskusijose ir realių sprendimų priėmime – tai pačios tikriausios praktinės lyderystės ir vadybos pamokos.  

bottom of page