top of page
ART03620.png

UGDYMO MODELIS

Mūsų mokyklos tikslas – įkvepiančioje ir palaikančioje aplinkoje suteikti mokiniams galimybę pasiekti aukščiausius akademinius rezultatus jų galimybių ribose. Drauge patirti prasmingą mokymąsi, pagarba ir pasitikėjimu grįsto žmogiško ryšio jėgą, savo unikalumą bei įgyti tvirtus mokėjimo mokytis pagrindus. 

Demokratinėje mokykloje kokybišką ugdymą suprantame per šias esmines sritis:

KOMPETENCIJA

  • Bazinės dalykinės žinios bei gebėjimai  

 

Demokratinėje mokykloje mokomės pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintas Bendrąsias ugdymo programas, kurias paversti prasmingomis gyvenimiškomis kompetencijos padeda: išgrynintos bazinės dalykinės žinios ir gebėjimai, suteikiantys galimybę koncentruotis ne į subendrintą ir ribotą turinį, o gilias ir plačias žinias bei tvirtą akademinį raštingumą. Daug dėmesio DM skiriame skaitymo įgūdžių stiprinimu ir bendros skaitymo kultūros puoselėjimui bendruomenėje. Ženkliai aukštesnį nei šalies vidurkis DM vaikų skaitymo gebėjimų lygį patvirtina ir Tarptautinis pasiekimų tyrimas, kuriame 2021 m. dalyvavo mūsų mokyklos ketvirtokai.

  • Visuminis pasaulio suvokimas  

 

Visuminis pasaulio suvokimas ugdomas per dalykinę integraciją. Ugdymo procesas planuojamas remiantis autentišku ilgalaikiu dviejų integracijos ašių – gamtamokslio ir pasaulio kultūrų – planu. Integracinės temos, skirtingais lygiais ir gyliu atliepiamos visose amžiaus pakopose, leidžia tyrinėti ir pažinti pasaulį kaip visumą iš skirtingų pusių – per skirtingų dalykų pamokas, vykdant ilgalaikius projektus. 

  • Galimybė ugdytis aukštesniu lygiu

 

Galimybė ugdytis aukštesniu lygiu suteikiama per autentišką diferenciacijos modelį, kurio tikslas – panašių ugdymosi poreikių mokinių ugdymas(is) centruose. Šiuo metu diferenciacija vyksta šiose išgrynintose srityse – skaitymas ir teksto suvokimas bei probleminių uždavinių sprendimas. Tinkamiausias mokymosi centras parenkamas atlikus ugdymo etapo įsivertinimus, drauge su vaikais aptarus geriausiai jų gebėjimus ir poreikius atliepiantį mokymosi kelią - didesnius akademinius iššūkius, greitesnį mokymosi tempą arba, prireikus, galimybę įtvirtinti reikiamas dalykines kompetencijas įsivardintose srityse. Tai suteikia vaikams sąlygas konstruotis autentišką mokymosi kelionę ir mokytis prisiimti atsakomybę už savo tobulėjimą.  

  • Įsivertinimas

 

Ugdymosi įsivertinimą laikome procesu, kurio nuolat mokomasi ir nuo kurio atsispiriama planuojant maksimaliai vaiko gebėjimus ir poreikius atliepiančią akademinę kelionę. Kryptingai ugdome vaikų įsivertinimo gebėjimus, nes svarbiausias tikslas – kad patys vaikai kuo aiškiau jaustų savo progresą ir galėtų įsivardinti savo stiprybes ir tobulintinas sritis. Šiuose procesuose mokinius lydi nuosekli suaugusiųjų mentorystė. Vaiko ugdymo(si) progresas išsamiai apžvelgiamas kas pusmetį vykstančiuose trišaliuose (vaikai-tėvai-mokytojai) pokalbiuose: aptariamos asmeninės stiprybės ir pasiekimai, kylantys iššūkiai ir tikslai ateičiai. Mokslo metų eigoje pagal poreikį rengiami individualūs progreso aptarimai. Visa tai formuoja realiai save vertinančius, savarankiškus mokinius, galinčius vis labiau prisiimti atsakomybę už savo tobulėjimą. 

ART05770.jpg
JKAL0075.jpg

AUTONOMIJA

Suprasdami, kad įgytų žinių, gebėjimų gylis ir plotis priklauso ne tik nuo mokytojo galių, bet ir nuo mokinių noro siekti pažinti, išmokti, suprasti, gebėti daugiau ir giliau - motyvaciją ir vaikų įsitraukimą į ugdymo(si) procesą įvardiname kaip esminę ugdymosi sąlygą. Ugdymo procese suteikiama erdvės vaikų saviraiškai ir galimybei prisidėti prie savo mokymosi formavimo – tai padeda mokiniams lengviau priimti mokymosi iššūkius ir juos įveikti su didesniu pasitikėjimu ir atkaklumu, didina mokymosi savarankiškumą ir motyvaciją. Siekiame, kad Demokratinę mokyklą baigiantys mokiniai išsineštų tvirtą vidinį tikėjimą, kad jei tik įdės pastangų - jie gali pasiekti viską. 

RYŠYS

  • Saugi socioemocinė aplinka

 

Tikime, kad ugdymo(si) procesas sėkmingiausias, kai mokiniai pasitiki savo mokytojais ir gali mokytis iš savo klaidų saugioje aplinkoje. Saugią socioemocinę aplinką užtikriname per kuriamą ryšį tarp vaikų ir suaugusiųjų, per autonomijos užtikrinimą, įsigalinimą ugdymosi ir neformaliose veiklose. DM dienos ritmas suplanuotas taip, kad vaikai turėtų laiko - pažinti save ir kitus per kasdienį bendravimą, laisvą žaidimą, planuotas ir spontaniškai gimstančias veiklas. Daug dėmesio skiriama socioemociniam raštingumui, diskusijos ir konfliktų sprendimo įgūdžių lavinimui. Dėmesys individualiems ir visapusiškiems santykiams, mažos ugdymo grupės ir mokyklos bendruomenė sukuria sąlygas į vaiką orientuotam ugdymui.  

Priešmokyklinis ugdymas

Demokratinėje mokykloje nuo pat pirmųjų dienų diegiami esminiai mokėjimo mokytis įgūdžiai ir demokratinės vertybės, kurių suvokimas ir įsisavinimas nuosekliai auga kartu su mokinių atsakomybėmis ir žiniomis. Žaisdami, kurdami ir tyrinėdami jie žengia pirmuosius žingsnius sudėtingesnių edukacinių ir bendruomeniškų procesų link.  


Priešmokyklinėje klasėje ypatingai daug dėmesio skiriame bazinių skaitymo ir rašymo įgūdžių formavimuisi, o dienos ritmas suplanuotas taip, kad vaikas galėtų patirti ir pamilti mokymosi rutiną.


Priešmokyklinėje klasėje mes daug žaidžiame, o svarbiausia, žaisdami mokomės pažinti save ir mus supantį pasaulį. Žaidimas atveria duris į draugysčių, vaizduotės ir mokslo erdves. Vaikai mokosi kurti ryšį su savimi ir kitais, spręsti kilusius nesutarimus, kelti klausimus bei smalsiai tyrinėti aplinką. Ugdymo procese daug laiko skiriame refleksijai, kad galėtume kuo geriau pažinti kiekvieną vaiką, įsiklausyti ir atliepti jo poreikius.

MicrosoftTeams-image (3).png

Mažųjų ugdymo procesas vyksta: 

•    per kasdienes skaitymo ir rašymo pagrindų praktikas;
•    anglų kalbos mokymąsi imersijos būdu;
•    kasdienį fizinį aktyvumą ir gamtos pažinimą per stebėjimą ir patyrimą natūralioje aplinkoje;
•    per patyrimą, žaidimą, kūrybinius projektus, eksperimentus; 
•    socioemocinio ugdymo praktikas, kurių metu mokomasi suprasti, pažinti ir priimti save bei kitus; 
•    savireguliacinių gebėjimų ugdymąsi, mokantis koncentruoti dėmesį, laikytis ritmo ir kasdienės disciplinos;
•    kassavaitines demokratijos pamokas, kuriose mokomasi iškelti aktualius klausimus, diskutuoti, drauge priimti sprendimus ir jų laikytis; 
•    orientaciją į kiekvieno vaiko asmenybės unikalumą ir augimą savo tempu.

PAGRINDINĖ MOKYKLA 

Nuo 2025 m. rugsėjo 1-os Demokratinė mokykla atvers 5-tą klasę ir augs toliau.

bottom of page