KOMANDA

nerijus_buivydas.jpg

Nerijus Buivydas

Bendraįkūrėjas

Švietimo entuziastais ir profesine komanda tapome prieš daugiau nei dešimt metų. Natūraliai priėjome prie idėjos ir pasiryžimo sukurti savo svajonių mokyklą – tokią, į kokią patys būtume norėję eiti, kai bu-vome vaikai. Šiandien Demokratinė mokykla yra ta vieta, į kurią noriai eina ne tik vaikai, bet ir čia dirbantys suaugusieji. 

juste_paulina_kudartaviciute.jpg

Justė Paulina Kubertavičiūtė

Priešmokyklinukų mokytoja

Kuo toliau, tuo labiau įsitikinu, kad prasmingiausia ir svarbiausia gyve-nime man yra ryšys ir jo paieškos: su žmonėmis, supančia aplinka, savimi. Džiaugiuosi, kad mūsų mokykloje kuriame ir puoselėjame šiltą, tik-rumu spragsintį ryšį su vaikais, jų šeimomis ir vieni kitais. Gera kurti ir augti tarp žmonių, su kuriais iššūkiai lengvai virsta nuotykiais bei kurių ląstelės pradeda šokti iš džiaugsmo, matant laimingus, autentiškus, atvi-rus sau ir pasauliui vaikus.

ART09227_edited_edited_edited_edited.jpg

Ernestas Samsonas

Pradinių kl. mokytojas

Vaikystėje visada svajojau būti išra-dėju. Kai pagalvoju, būdamas moky-tojas esu labai arti šios svajonės: kiekvieną dieną patiriu atradimų džiaugsmą, kiekvieną dieną auginu smalsumą. Demokratinėje mokyklo-je mane supa jauki aplinka, kurioje skrajoja ne tik vaikų, bet ir mokytojų šypsenos. Džiugina mokyklos puo-selėjamos vertybės ir laisvės. Čia ga-liu augti kartu ir aš.

greta_valentkeviciute.jpg

Greta Valentukevičiūtė

Anglų k. mokytoja

Kas rytą leidžiuosi į kelionę ne tik traukiniu į DM, bet ir pažinimo keliu, nes dirbant mokykloje, kiekviena diena pilna netikėtumų, atradimų, kūrybingų sprendimų ir polėkio, pulsuojantis ritmas neleidžia užmigti, dešimtys smalsių akių ir savitų pa-saulių leidžiasi į kelionę kartu ir tarsi nerimastingi XXI a. klajokliai mėgau-jamės procesu, mokydamiesi vieni iš kitų.

ART08431_edited.jpg

Veslav Sobieski

Muzikos mokytojas

Vaikystės svajonėse niekada ne-buvau mokytoju, o juo tapau. Visada traukė bendravimas su vaikais, o muziko kelias įprasmino tą bendra-vimą. Kuo ilgiau dirbu mokytoju, tuo labiau vertinu šį pašaukimą. O dar-bas DM netikėtai tapo dar viena didžiule pedagogikos laboratorija. Nemaniau, kad tiek daug čia iš-moksiu. Iš vaikų ir kolegų. Tad ke-lionė tęsiasi.

ART08410_edited_edited.jpg

Bronius Budrys

Geografijos, gamtos ir žmogaus mokytojas

Esu geografijos, gamtos ir žmogaus mokytojas, mėgstantis žygiuoti po gražų Lietuvos kraštą. Pamokose mano pagridninis siekis yra sudo-minti mokinius geografija, gamta ir žmogaus unikalumu, kad mokiniai, vedami smalsumo, žengtų į pažini-mo džiaugsmą.

ART08956_edited.jpg

Evelina Radzivonaitė

Spec. pedagogė, logopedė

Man labiausiai patinka S. Greenspan citata, kad nėra geresnio jausmo, nei būti suprastu. Todėl nors mano kaip specialiosios pedagogės darbas yra gerinti skaitymo ir rašymo įgūdžius, lavinti foneminę klausą, bet susitikus su vaiku, visada ieškau emocinio ryšio ir siekiu pažinti vaiką, sudaryti sąlygas, kad jis pats suprastų, kaip jam sekasi ir kas jam padeda mokytis. Man svarbu, kad vaikas jaustųsi pamatytas ir išgirstas.

ART09288_edited.jpg

Klaudija Matonytė

Popiečio grupės mokytoja

Demokratinė mokykla man yra vieta augti. Mažai kada apibūdindama sa-vo veiklą DM įvardinu kaip darbą. Taip yra todėl, kad jaučiuosi lyg čia mokyčiausi pati - kaip ir pridera mo-kyklai - ir tik kone netyčiom taip pa-dėčiau augti ir vaikams. Iš tikrųjų, tai jaučiuosi lyg visa DM bendruomenė lanko šią mokyklą - nuo vaikų iki tėvų, nuo mokytojų iki administra-cijos. Ir be galo didžiuojuosi būdama to dalimi.

ART09159_edited.jpg

Gustė Michelevičiūtė

Popiečio grupės mokytoja

Pati mokiausi valstybinėje mokyk-loje, iš jos išsinešiau gana tamsius įspūdžius, tad man atrodo labai svar-bu, kad yra tokia alternatyva kaip Demokratinė mokykla, kad įsi-klausoma į vaikų poreikius, čia daug erdvės skleistis jų individualumui ir savitumui. Mane visada traukė dar-bas su vaikais, tai man yra pras-minga, o ir pati daug iš jų išmokstu.

donata_norkiene.jpg

Donata Norkienė

Bendraįkūrėja

Jei nedirbčiau Demokratinėje mo-kykloje, tektų ją lankyti. Jokie suau-gusiųjų-suaugusiems kursai nepajė-gūs suteikti tiek, kiek mumyse atve-ria vaikai. 

adelija_budginiene.jpg

Adelija Budginienė

Pradinių kl. mokytoja

Sėkmingo ugdymo(si) formulė pagal Adeliją: žinojimas, ko nežinai ar dar negebi + noras sužinoti ir išmokti tai = sąmoningas ir džiaugsmingas ugdy-mas(is).

ART08779_edited_edited.jpg

Paulina Ivanauskaitė

Pradinių kl. mokytoja

Visur galioja traukos dėsnis. Tai, ko ieškai, dažnai ieško ir tavęs. Tad vidi-nės ir išorinės kelionės atvedė atgal į mokyklą. Priimu tai kaip dovaną, pa-dedančią labiau pažinti save ir su-pantį pasaulį.

andrius_udra.jpg

Andrius Ūdra

Matematikos ir IT mokytojas

Mėgstu matematiką, nes ji padeda atrasti pasaulio formules. Muzikoje, kosmose, gamtoje, parduotuvių nuo-laidose ir loterijose yra matematikos. Tikiu, kad kiekvienas gali pamėgti matematiką, tereikia atrasti savo asmeninį ryšį su ja. Tad pamokų me-tu ir stengiamės ieškoti skirtingų bū-dų prieiti prie uždavinių ir pasirinkti patogiausią sprendimą. Kartais net susieti su savo aplinka.

ART08664_edited.jpg

Greta Strakalaitytė

Sporto mokytoja

Fizinis ugdymas, kaip ir kitos ugdy-mo formos, yra labai svarbi ir neat-siejama mūsų kasdienybės dalis. Demokratinėje mokykloje daug dė-mesio skiriama judėjimo džiaugsmui ne tik pertraukų, bet ir pamokų me-tu. Judėdami mes ne tik tampame stipresniais, ištvermingesniais, ener-gingesniais, bet ir išmokstame dirbti komandose, bendrauti, siekti rezul-tatų kartu. Laikas, praleistas šioje mokykloje, atneša džiaugsmą, pras-mę ir laisvę kūrybiškai, bendradar-biaujant su mokiniais, perduoti žinias vieni kitiems. 

In the Classroom

Jevgenija Bogačiova

Rusų k. mokytoja

Man labai gera matyti rezultatus, kai mokiniai išmoksta kažką naujo, o aš galiu prie to prisidėti. Dirbdama su vaikais pastebėjau, kaip stipriai jie įkvepia, kaip galime vieni iš kitų pasimokyti, pasikrauti. DM man pa-tinka tuo, kad leidžiama vaikams rinktis, su mokiniais bendraujama ly-giavertiškai, jie nebijo išreikšti savo nuomonės.

gelmina_lauriketyte.jpg

Gelmina Laurikietytė

Popiečio grupės koordinatorė

Mokymasis vyksta nuolat veikiant, per patyrimus, tad pasisėmusi pa-tirties ir žinių įvairiose šalyse grįžau į Lietuvą kurti mokyklą su visais jos nariais. Su komanda kuriame saugią aplinką vaikams pažinti save, kitus bei pasaulį, kuriame jie gyvena. Tam svarbu pozityvus požiūris į ugdy-mąsį, socioemocinės gerovės kūri-mas, tikėjimas ir pasitikėjimas vaiku, atsakomybės ugdymasis, kūrybingas ir įvairus mokymasis kartu tyrinėjant ir būnant gamtoje.  

Natas_edited.jpg

Natas Kanišauskas

Popiečio grupės mokytojas

Pirmąją savo dieną Demokratinėje mokykloje buvau įtrauktas į magišką žaidimą. Kai viena mokinė mane „užbūrė“, atsakiau, jog dar nesu nu-galėtas, nes jos rankose esanti me-džio šakelė nėra tikra burtų lazdelė. Buvau išvadintas žiopliu, neturinčiu vaizduotės. Nuo to laiko tokių klaidų gyvenime nebedarau. 

JKAL3485_Low_edited.jpg

Genovaitė Stanulionienė

Tvarkytoja

Džiugu, kad tapau šios artimos tarsi šeimos bendruomenės dalimi. Būdama šalia vaikų, bendraudama su jais, aš vėl išmokau kasdien atrasti kažką naujo, prisiminti, kas buvo užmiršta, o svarbiausia - išmokau dažniau šypsotis.

ART08729_edited_edited_edited_edited.png

Ilita Norgailaitė

Projektų koordinatorė

Mačiau, kaip kūrėsi Demokratinė mokykla, ir be galo džiaugiuosi ga-lėdama būti jos dalimi. Vertinu darbą tarp nuostabių kolegų, iš kurių kas-dien galiu semtis išminties. Kai matau laimingus vaikus, kurie net nelaukia atostogų, suprantu, koks gėris čia sukurtas. Tad nekantrauju, kada mokyklą pradės lankyti ir mano vaikai.

Rita_edited.jpg

Rita Antanovičienė

Pradinių kl. mokytoja

Mokiniai yra tarsi sėklos, kurias pa-sodini į dirvą. Joms reikia leisti su-dygti, o tuo tarpu, žinoma, laistai, globoji, teiki šilumą ir stebi, ko joms dar reikėtų sėkmingai išdygti. Šiame procese labiausiai reikia šilumos, šviesos, meilės ir nuoširdaus rūpini-mosi, o rezultatai ateina savo laiku.

povilas_cibiras.jpg

Povilas Čibiras

Lietuvių k. ir istorijos mokytojas

Būti mokytoju ir klasės mentoriumi DM man suteikia galimybę prisiliesti prie jaunų žmonių ateities. Vertinu tai, kad galiu dalintis savo patirtimi bei žiniomis ir padeti mokiniams pa-tiems surasti įrankius, labiausiai tin-kančius jų individualios asmenybės augimui.

ingrida_venckuviene.jpg

Ingrida Baltrušytė-Venckuvienė

E-mokyklos mokytoja

Man atrodo, jog mokykla yra ta vieta, kuri padeda vaikui perprasti savo stiprybes ir jas užčiuopti, moko pa-žinti jį supantį pasaulį, rasti jame da-lelę savęs, kitaip tariant, mokykla gali suteikti sparnus. Būti mokytoju man ne tik didžiulis džiaugsmas, bet ir atsakomybė, todėl nepaprastai esu dėkinga, jog galiu būti čia, Demokra-tinėje mokykloje, ir neįsivaizduoju jo-kios kitos profesijos, kuri teiktų tiek džiugesio ir pasitenkinimo.

tomas_usovas.jpg

Tomas Usovas

Dailės ir technologijų mokytojas

Kai matau susidomėjusias vaikų akis, kai jiems pavyksta tai, kas prieš tai nepavyko, kai jie po pamokos žaidžia savo sukonstruotais lėktuvais ar rodo draugams savo piešinius, ar kai atvirų dirbtuvių metu sugalvoja pagaminti tai, ko aš nesugalvočiau, tada jaučiu, kad mano darbas prasmingas. Didele dalimi dėl to ir esu mokykloje.

Ginte_edited.jpg

Gintė Marija Ivanauskienė

Ispanų k. mokytoja

Demokratinė mokykla – erdvė, ku-rioje kartu su komanda galiu ieškoti, kaip sukurti vaikui geriausią moky-mosi erdvę, kad užaugęs jis būtų lai-mingas ir sąmoningas visuomenės narys. Tuo pačiu tai yra erdvė augti ir man pačiai: kiekvieną dieną patiriant vis naujų iššūkių, turint begalę progų tiesiog nuoširdžiai nustebti ar kuriant santykį su kitu patirti akistatą su savimi. Na, o visam šitam sūkury sustojus ir įsiklausius yra labai gera pajausti stiprų to, ką darau, prasmės jausmą. 

gokcesu_nastajus.jpg

Gökçesu Nastajus

Jogos mokytoja, savanorė

Demokratinė mokykla is such a place where you feel like home. People here are so helpful and friendly. Kids are learning in the nature and their cosy classrooms, I believe that makes them happy. I feel lucky and appreciated getting to know everyone there. Great place to be or study in.

ART08626_edited.jpg

Augustė Kavaliauskaitė

Popiečio grupės mokytoja

DM man yra kantrybės ir meilės mokykla, kurioje kartais jaučiuosi besiugdanti labiau, nei ugdanti. Krykštaujantys ar nuliūdę, besivolio-jantys sniege ar rašantys vienas kitam meilės laiškus, vaikai neleidžia užsnūsti viduje tūnančiai ir gyvenimą šimtaprocentiniu nuotykiu laikančiai mažajai Augustei, moko įsiklausyti. Suaugę DM piliečiai skatina turtinti skaidrios minties, išmintingų spren-dimų aruodus, o mokyklą apkabinęs pušynas ošia ramybe ir tvirtumu, kurių diena iš dienos semiuosi. 

JKAL3134_Low.jpg

Tadeuš Antanovič

Kiemsargis

Norisi padėti, kad vaikams būtų malonu ir gera augti šioje aplinkoje, lankyti mokyklą ir kad jiems kieme būtų smagu.